همانطور كه شركتها و مشاغل براي بازار بعد از كوويد ١٩ آماده ميشوند، قابل پيشبيني است كه تمركز مشاغل بيشتر بر روي كارايي بيشترو صرفه جويي در هزينه ها معطوف خواهد شد.

صرفه جويي در هزينه ها براي مشاغلي كه كارشان در دفتر كار انجام ميشود امكان پذير است. هر چند براي مشاغلي كه ماهيت شغلشانفيزيكي است، مانند حمل و نقل، كار در معادن و ساخت و ساز و انواع مشاغل توليدي و كارخانه جات، ممكن است به قيمت زير پا گذاشتن سلامت و ايمني كار كنان تمام شود.

اين تمهيدات ممكن است در دفاتر به چشم نيايند و يا جزئي به نظر برسند، ولي افزودن ١٠ درصد توليد بدون افزايش نيروي كار و ساعاتكاري كاركنان، احتمال فشار كار بر كاركنان و جراحت در محل كار را به شدت افزايش ميدهد.

در مقاله اي اخيري كه در ژورنال Decision Sciences Institute نوشته شده آمده است كه، شركتهايي كه ٢٠ درصد بدهيشان افزايشداشته به همان ميزان به تخطي از قوانين سلامت و ايمني كاركنانشان نيز افزوده شده است. به گفته دكتر فن: يافته ها نشان ميدهد كهشركتهايي كه وام دريافت كرده اند اين وام را براي تقويت نيروي انساني استفاده نكرده و در عوض از وام براي افزايش ظرفيت توليداستفاده كرده اند.

پيشنهاد ميكنيم كه تمامي كاركناني كه كارشان فيزيكي است، بايد نكاتي را كه ممكن است موجب آسيب بدني در محيط كار بشود را بهمديران و سوپر وايزرهاي خود اعلام كنند و ركورد اعلام وضعيت به كارفرما و پاسخ كارفرما را نگه دارند. چنانچه جراحت و يا آسيبي را درحين كار احساس كردند، سريعا به پزشك مراجعه نمايند و از وكيل مشاوره دريافت كنند.

وكلاي متخصص در زمينه خسارات بدني در محيط كار، در زمانهايي كه كارمندان به علت فشار كاري بالا آسيب ديده اند، معمولا درصدموفقيت بالايي دارند.

برگرفته از: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/deci.12338